สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.75 เงิน 4 1. เด็กชายดรัณภพ  สอนจีน
2. นางสาวปิยะวรรณ  ช่วยสงเคราะห์
3. นายศุภกิจ  มัสแหละ
 
1. นางสามารถ  ปานสุทธิ์
2. นางนิตยา  จีนด้วง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรแผลง
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระพัฒน์  กรดกางกั้น
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายหนึ่งฤทัย  มีนุ่น
 
1. นายประสม  ทองขวิด
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73.75 เงิน 20 1. เด็กหญิงธัญญา  แก้วช่วย
2. เด็กหญิงปาลีดา  ธรรมสูน
3. เด็กหญิงสุทธิตา  แก้วคลองน้อย
 
1. นางนิตยา  จีนด้วง
2. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายธนกร  สว่างวงศ์
2. เด็กชายนฤดม  ช่วยสงเคราะห์
3. เด็กชายพงศกร  โสนเส้ง
 
1. นางนิตยา  จีนด้วง
2. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุขประกอบ
2. เด็กหญิงบุญรัตน์  เฉียบแหลม
3. เด็กหญิงสิริกร  หมื่นริน
 
1. นางฤทัย  ทองขวิด
2. นางสาวเกษชฎา  พูลเพิ่ม
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กชายธีวสุ  สุขอ่อน
2. เด็กหญิงนันทิชา  ยศขุน
3. เด็กชายพีรณัฐ  ศรีจันทร์
 
1. นางฤทัย  ทองขวิด
2. นางสาวเกษชฎา  พูลเพิ่ม