สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 23 1. นางสาวอารียา  พันธ์ทอง
 
1. นางเพ็ญจิตร  ชูเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายรณชัช  ทิพย์แก้ว
 
1. นางเพ็ญจิตร  ชูเนตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 26 1. เด็กชายเอกรัตน์  อินธิพันธ์
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรัชชนก  ชูทองคำ
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรรวิษา  จันทร์คง
2. เด็กหญิงวัลภา  เพชรสง
 
1. นางนิตยา  จีนด้วง
2. นางสามารถ  ปานสุทธิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีนุ่น
 
1. นายประสม  ทองขวิด
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชบาไพร  มีนุ่น
2. เด็กหญิงวรัญญา  มณีโสตร
3. เด็กหญิงอนัญญา  ช่วยสงเคราะห์
 
1. นางกันหา  สุขช่วย
2. นางเพ็ญจิตร  ชูเนตร