สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 23 1. นางสาวอารียา  พันธ์ทอง
 
1. นางเพ็ญจิตร  ชูเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายรณชัช  ทิพย์แก้ว
 
1. นางเพ็ญจิตร  ชูเนตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายศิริมงคล  เพชรคง
 
1. นายวิกิจ   ปักษี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤตณรงค์  ชูเสียงแจ้ว
 
1. นายวิกิจ   ปักษี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.75 เงิน 4 1. เด็กชายดรัณภพ  สอนจีน
2. นางสาวปิยะวรรณ  ช่วยสงเคราะห์
3. นายศุภกิจ  มัสแหละ
 
1. นางสามารถ  ปานสุทธิ์
2. นางนิตยา  จีนด้วง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.86 ทอง 13 1. เด็กชายกนกพล  สุขถนอม
2. เด็กหญิงอทิตยา  เสือทอง
 
1. นางศิริพร  ศิลปสมศักดิ์
2. นางเพ็ญพิชชา  คณะแมน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.26 ทอง 12 1. เด็กชายชินวัตร  วานมนตรี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พริกบางเข็ม
 
1. นางศิริพร  ศิลปสมศักดิ์
2. นางสามารถ  ปานสุทธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุรงค์  อินทร์ด้วง
2. นางสาวทานตะวัน  จันทร์คล้าย
 
1. นางศิริพร  ศิลปสมศักดิ์
2. นางสาวบุปผา  บุญศรี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วคลองน้อย
2. เด็กหญิงอรัญญา  ช่วยสงเคราะห์
 
1. นายสุชาติ  สกุลวงศ์
2. นายเฉลิม  เลขาพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 26 1. เด็กชายเอกรัตน์  อินธิพันธ์
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรแผลง
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระพัฒน์  กรดกางกั้น
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรัชชนก  ชูทองคำ
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรรวิษา  จันทร์คง
2. เด็กหญิงวัลภา  เพชรสง
 
1. นางนิตยา  จีนด้วง
2. นางสามารถ  ปานสุทธิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอัษราวุธ  เกตุชาติ
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แถมแก้ว
 
1. นายประสม  ทองขวิด
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีนุ่น
 
1. นายประสม  ทองขวิด
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายหนึ่งฤทัย  มีนุ่น
 
1. นายประสม  ทองขวิด
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วสง
2. เด็กหญิงธนัญญา  แก้วช่วย
3. เด็กชายนนทพันธ์  สุขประเสริฐ
4. เด็กหญิงปาลีดา  ธรรมสูน
5. เด็กชายพีระศักดิ์  พรหมจิตร
6. เด็กหญิงวิภาวดี  รัตนาจารย์
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พริกบางเข็ม
8. เด็กชายอธิวัฒน์  สินทรัพย์
9. เด็กหญิงอนัญญา  ช่วยสงเคราะห์
10. เด็กชายเจษฎา  โฉมทอง
 
1. นางสาววริษฐา  ศรีสมโภชน์
2. นางสาวบุปผา  บุญศรี
3. นางเพ็ญพิชชา  คณะแมน
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตพร  มีนุ่น
2. เด็กชายจตุรงค์  อินทร์ด้วง
3. เด็กหญิงจรัญญา  เสือทอง
4. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หนูวรรณ
5. เด็กชายณัฐพล  บุญพันธ์
6. เด็กหญิงวันทนีย์  หมื่นรักษ์
7. เด็กชายอธิวัฒน์  สินทรัพย์
8. เด็กหญิงอริศรา  แป้นศรีนวล
9. เด็กชายอัษราวุธ  เกตุชาติ
10. เด็กหญิงอารียา  พันธ์ทอง
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
2. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
3. นางกันหา  สุขช่วย
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายจักะกฤษ  แก้วสง
2. เด็กชายนนทพันธ์  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายนันทเดช  ยคขุน
4. เด็กชายพีระศักดิ์  พรหมจิตร
5. เด็กชายอภิรักษ์  หนูปลอด
6. เด็กชายเจษฏา  โฉมทอง
 
1. นายประสม  ทองขวิด
2. นายเฉลิม  เลขาพันธ์
3. นายสุชาติ  สกุลวงศ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชานนท์  หนูวรรณ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กะการดี
 
1. นายวิกิจ   ปักษี
2. นายเฉลิม  เลขาพันธ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73.75 เงิน 20 1. เด็กหญิงธัญญา  แก้วช่วย
2. เด็กหญิงปาลีดา  ธรรมสูน
3. เด็กหญิงสุทธิตา  แก้วคลองน้อย
 
1. นางนิตยา  จีนด้วง
2. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายธนกร  สว่างวงศ์
2. เด็กชายนฤดม  ช่วยสงเคราะห์
3. เด็กชายพงศกร  โสนเส้ง
 
1. นางนิตยา  จีนด้วง
2. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. นายกฤตณรงค์  ชูเสียงแจ้ว
2. นายกิตติศัพท์  คานธ์
3. นายวิชัย  หลวงบุญฤทธิ์
 
1. นางนิตยา  จีนด้วง
2. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชบาไพร  มีนุ่น
2. เด็กหญิงวรัญญา  มณีโสตร
3. เด็กหญิงอนัญญา  ช่วยสงเคราะห์
 
1. นางกันหา  สุขช่วย
2. นางเพ็ญจิตร  ชูเนตร
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุขประกอบ
2. เด็กหญิงบุญรัตน์  เฉียบแหลม
3. เด็กหญิงสิริกร  หมื่นริน
 
1. นางฤทัย  ทองขวิด
2. นางสาวเกษชฎา  พูลเพิ่ม
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กชายธีวสุ  สุขอ่อน
2. เด็กหญิงนันทิชา  ยศขุน
3. เด็กชายพีรณัฐ  ศรีจันทร์
 
1. นางฤทัย  ทองขวิด
2. นางสาวเกษชฎา  พูลเพิ่ม
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.36 ทอง 16 1. เด็กชายภาคภูมิ  ทับวิเชียร
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.34 ทอง 5 1. เด็กชายนาวา  พุทธถนอม
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน