สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงพัชรากรณ์  กัญจนกาญจน์
 
1. นางพิมล  ไชยรักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรากรณ์  กัญจนกาญจน์
 
1. นางพิมล  ไชยรักษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ฉิมทับ
 
1. นางสาวพิมพา  สาระรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ฉิมทับ
 
1. นายประสิทธิ์  ทองเพิ่ม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวผกามาศ  ปลอดเขียว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 61.67 ทองแดง 12 1. เด็กชายยสินธร  พิกุลหอม
 
1. นางพิมล  ไชยรักษา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐนนท์  บุญกอง
 
1. นางพิมล  ไชยรักษา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายยสินธร  พิกุลหอม
 
1. นางพิมล  ไชยรักษา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกสิวัฒน์  ศรีมาลา
2. เด็กชายณัฐนนท์  บุญกอง
3. เด็กชายธนพล  รุ่นแสง
 
1. นางพิชญาภา  เนินพรหม
2. นางสาวภัททิยา  บุญมี
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สาระรักษ์
 
1. นางพิชญาภา  เนินพรหม