สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้ววิเศษ
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.86 ทอง 16 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ใหม่แย้ม
2. เด็กชายเอกอมร  ใหม่แย้ม
 
1. นางจุรีย์  ช้างกลาง
2. นางสุเพ็ญ  วิโรจน์ธรรมากูร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เครือมา
2. เด็กหญิงพัชรี  ยกชม
 
1. นางสาวสิริกานต์  ผิวผ่อง
2. นางสาวฐาปะนี  ศรีรัชชะ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้ววิมล
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก้วสกุล
 
1. นางสาวสิริกานต์  ผิวผ่อง
2. นางสาวฐาปะนี  ศรีรัชชะ
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยพร  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ภูมิธร
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  บุญพันธ์
 
1. นางสาวเพ็ญทิา  ธรรมปริยัติ
2. นางมาลี  ยิ้มมงคล
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เดชอุดม
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญววัฒน์  ปานเกลี้ยง
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอดิเทพ  พรหมทอง
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  แป้นเกิด
 
1. นายปิยะวัฒน์  ญวนทอง