สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงมินตรา  อุบัวบล
 
1. นางคำนึง  เรืองศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงพริมา  แก้วไชเถร
 
1. นางแจ่มศรี  วงศ์สัมพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 21 1. เด็กหญิงปนิสา  เครือมา
 
1. นางบุญเสริม  แคล้วคลาด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. นายธนพนธ์  ดวงจันทร์
2. เด็กชายเจตริน  ศักดิ์จ้าย
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
2. นายปิยะวัฒน์  ญวนทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุนิสา  คงไทย
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุนิสา  คงไทย
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ