สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายอัมรินทร์  ขนานขาว
 
1. นางแจ่มศรี  วงศ์สัมพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงชนิสรณ์  เฮียงหล้า
 
1. นางแจ่มศรี  วงศ์สัมพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ไสยเกตุ
2. เด็กชายศุภชัย  ทวีชัย
3. เด็กชายอภิศักดิ์  ศักดิ์พรหม
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
2. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอรจิรา  สุขมาก
 
1. นางวีรวรรณ  บรรจงลิขิต
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  มากดำ
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสุณิสา  คงไทย
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอังคณา  เกตุโรจน์
 
1. นางสุเพ็ญ  วิโรจน์ธรรมากูร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กำพลรัตน์
 
1. นางสาวฐาปะนี  ศรีรัชชะ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อนันต์
2. เด็กชายธนกร  บวรพิพัฒน์พล
3. เด็กหญิงธัญชนก  พูลช่วย
4. เด็กชายนวพล  ดีชู
5. เด็กชายนิธิดล  ลิ้มสวาท
6. เด็กชายวีระพัฒน์  ผลอินทร์
 
1. นายวินัย  แคล้วคลาด
2. นางบุญเสริม  แคล้วคลาด
3. นางคำนึง  เรืองศรี