สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเกริดา  นวลเกิด
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขนุช
2. เด็กหญิงโสรญา  แก้วไชเถร
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปานถนอม
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงอลิษา  ขนานขาว
 
1. นางวีรวรรณ  บรรจงลิขิต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงไหมแพร  สุขแดง
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  คงแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปรีชา
3. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วเชิด
 
1. นายชาญณรงค์  นาคบัวแก้ว
2. นายวิชัย  สุทธิชาติ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขแจ่ม
2. เด็กชายสิทธิพร  สุขแจ่ม
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45.08 เข้าร่วม 6 1. นายณัฐพงศ์  เรืองศรี
2. นายศรายุทธ  สุวรรณ
 
1. นายชาญณรงค์  นาคบัวแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 11.8 เข้าร่วม 8 1. นายกิตติชัย  คลิ้งคล้าย
2. เด็กชายธันวา  พูลช่วย
 
1. นายชาญณรงค์  นาคบัวแก้ว
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจันทร์นิสา  พูลช่วย
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เขียนด้วง
 
1. นายปิยะวัฒน์  ญวนทอง
2. นายวิชัย  สุทธิชาติ