สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงมินตรา  อุบัวบล
 
1. นางคำนึง  เรืองศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงพริมา  แก้วไชเถร
 
1. นางแจ่มศรี  วงศ์สัมพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้ววิเศษ
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายอัมรินทร์  ขนานขาว
 
1. นางแจ่มศรี  วงศ์สัมพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเกริดา  นวลเกิด
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 21 1. เด็กหญิงปนิสา  เครือมา
 
1. นางบุญเสริม  แคล้วคลาด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงชนิสรณ์  เฮียงหล้า
 
1. นางแจ่มศรี  วงศ์สัมพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเกริดา  นวลเกิด
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ไสยเกตุ
2. เด็กชายศุภชัย  ทวีชัย
3. เด็กชายอภิศักดิ์  ศักดิ์พรหม
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
2. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขนุช
2. เด็กหญิงโสรญา  แก้วไชเถร
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปานถนอม
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงอลิษา  ขนานขาว
 
1. นางวีรวรรณ  บรรจงลิขิต
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงไหมแพร  สุขแดง
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  คงแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปรีชา
3. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วเชิด
 
1. นายชาญณรงค์  นาคบัวแก้ว
2. นายวิชัย  สุทธิชาติ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขแจ่ม
2. เด็กชายสิทธิพร  สุขแจ่ม
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45.08 เข้าร่วม 6 1. นายณัฐพงศ์  เรืองศรี
2. นายศรายุทธ  สุวรรณ
 
1. นายชาญณรงค์  นาคบัวแก้ว
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 11.8 เข้าร่วม 8 1. นายกิตติชัย  คลิ้งคล้าย
2. เด็กชายธันวา  พูลช่วย
 
1. นายชาญณรงค์  นาคบัวแก้ว
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.86 ทอง 16 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ใหม่แย้ม
2. เด็กชายเอกอมร  ใหม่แย้ม
 
1. นางจุรีย์  ช้างกลาง
2. นางสุเพ็ญ  วิโรจน์ธรรมากูร
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจันทร์นิสา  พูลช่วย
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เขียนด้วง
 
1. นายปิยะวัฒน์  ญวนทอง
2. นายวิชัย  สุทธิชาติ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอรจิรา  สุขมาก
 
1. นางวีรวรรณ  บรรจงลิขิต
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  มากดำ
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. นายธนพนธ์  ดวงจันทร์
2. เด็กชายเจตริน  ศักดิ์จ้าย
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
2. นายปิยะวัฒน์  ญวนทอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพนิดา  มุธุศรี
 
1. นางวีรวรรณ  บรรจงลิขิต
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสุณิสา  คงไทย
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอังคณา  เกตุโรจน์
 
1. นางสุเพ็ญ  วิโรจน์ธรรมากูร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุนิสา  คงไทย
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กำพลรัตน์
 
1. นางสาวฐาปะนี  ศรีรัชชะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิธร  ณรงค์ฤทธิ์
 
1. นางสุเพ็ญ  วิโรจน์ธรรมากูร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุนิสา  คงไทย
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อนันต์
2. เด็กชายธนกร  บวรพิพัฒน์พล
3. เด็กหญิงธัญชนก  พูลช่วย
4. เด็กชายนวพล  ดีชู
5. เด็กชายนิธิดล  ลิ้มสวาท
6. เด็กชายวีระพัฒน์  ผลอินทร์
 
1. นายวินัย  แคล้วคลาด
2. นางบุญเสริม  แคล้วคลาด
3. นางคำนึง  เรืองศรี
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เครือมา
2. เด็กหญิงพัชรี  ยกชม
 
1. นางสาวสิริกานต์  ผิวผ่อง
2. นางสาวฐาปะนี  ศรีรัชชะ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้ววิมล
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก้วสกุล
 
1. นางสาวสิริกานต์  ผิวผ่อง
2. นางสาวฐาปะนี  ศรีรัชชะ
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยพร  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ภูมิธร
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  บุญพันธ์
 
1. นางสาวเพ็ญทิา  ธรรมปริยัติ
2. นางมาลี  ยิ้มมงคล
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เดชอุดม
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญววัฒน์  ปานเกลี้ยง
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอดิเทพ  พรหมทอง
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  แป้นเกิด
 
1. นายปิยะวัฒน์  ญวนทอง