สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ง่วนกิมเส็ง
 
1. นางสาวจักขุมา  ดวงคงทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกอพล  ยังอุ่น
2. เด็กชายนรินธรณ์  อินทรณรงค์
 
1. นายประสิทธิ  รัตนพงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิติยา  สีส่อง
2. เด็กหญิงบัวรินทร์  บุญเปลี่ยน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ษารักษ์
4. เด็กหญิงอวรรณ  เจริญศรี
5. เด็กชายเพชรดา  อินทชาติ
 
1. นางวันณี  ชูมณี
2. นายเฉลิมพงษ์  เกิดสมจิต
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  หนูแป้น
2. เด็กชายตะวัน  บัวจันทร์
3. เด็กชายภูวนาจ  แสงขำ
4. เด็กชายสหณัฐ  คงจันทร์
5. เด็กชายสุริยา  บัวมาศ
6. เด็กชายเด่นศักดิ์  พลสังข์
 
1. นางธุติยารัตน์  ทองคำ
2. นายประสิทธิ  รัตนพงค์
3. นายสุธี  ชูมณี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกฎ  สุขเพ็ง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คงจันทร์
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เทพสุรินทร์
4. เด็กชายศักดินันท์  จูดจันทร์
5. เด็กชายเอกชัย  คงเพชร
6. เด็กหญิงแพรวา  เถื่อนจันทร์
 
1. นางจรวย  ดวงคงทอง
2. นางอำภรณ์  สังข์จันทร์
3. นางสาวจักขุมา  ดวงคงทอง
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  สังข์ศิริ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกลี้ยงชู
3. เด็กชายพงศภัค  สังข์ศิริ
 
1. นางอำภรณ์  สังข์จันทร์
2. นางสาวจักขุมา  ดวงคงทอง