สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สังคปาล
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   บรรจงช่วย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 8 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พิบูลย์
2. เด็กหญิงนิชาภา  ศรีขวัญช่วย
3. เด็กหญิงอารีญา  แสงขำ
 
1. นายนิกรณ์  ผุดวัฒน์
2. นายนายสมโชค  ศักดิ์เศรษฐ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรถกร  เพชรเกลี้ยง
2. เด็กชายอรรถพณ  ทองปรุง
 
1. นายประสิทธิ  รัตนพงค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงรุจิรา  ศักดิ์สุวรรณ
 
1. นางอำภรณ์  สังข์จันทร์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรศักดิ์  ชุมเกตุ
2. เด็กชายสราวุฒิ  สายงาม
3. เด็กชายอมรวัฒน์  หนูแป้น
 
1. นางอำภรณ์  สังข์จันทร์
2. นางจรวย  ดวงคงทอง
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 16 1. เด็กชายทัตเทพ  คงจันทร์
2. เด็กชายวชิรพล  กิจนพศรี
3. เด็กหญิงสุชานัน  แสงขำ
 
1. นางสาวรัตนา  เจริญขุน
2. นางอารีย์  พันธุรัตน์