สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กรุงเทพ
2. เด็กหญิงสิริยากร  ตำเสก
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  หนูเสน
 
1. นางพะเยาว์  บุญเพชร์
2. นางกฤชภานุช  ทองเกลี้ยง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณฐกร  โรจน์มี
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี   พรมปาน
3. เด็กหญิงอริษา  มรรคโช
 
1. นางนิตยา  แสงนิล
2. นางพะเยาว์  บุญเพชร์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  นาคเพ็ง
3. เด็กหญิงพุธฌา  แก่นอินทร์
 
1. นางนิตยา  แสงนิล
2. นายวิชัย  อักษรวงค์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวิวัฒน์  ทองมี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สงสุข
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายทองอินทร์
 
1. นางนิตยา  แสงนิล
2. นางกฤชภานุช  ทองเกลี้ยง