สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ช่วยวัง
 
1. นางวชิราภรณ์  มุสิกวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายนราวุฒิ  พูลเสน
 
1. นายสุรชัย  คะนึง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงคนธวัลย์  จันแก้ว
 
1. นางสิริวรรณ  ทัศโร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ช่วยวัง
2. เด็กหญิงลภัสวรรณ  คงไข่
3. เด็กชายอดิศร  ยังโยมร
 
1. นางอมรรัตน์  ชัยเสนะ
2. นางสิริวรรณ  ทัศโร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  เรืองหิรัญ
 
1. นางรัตติญา  คะนึง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  เรืองหิรัญ
2. เด็กหญิงอรณิชา  แก้วหนูนา
 
1. นางรัตติญา  คะนึง
2. นายสุรชัย  คะนึง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายฐิติโชติ  จันทร์สุริโย
2. เด็กหญิงปาลิตา  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายภาคภูมิ  ยิ้มแย้ม
 
1. นางรัตติญา  คะนึง
2. นายสุรชัย  คะนึง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายลภัสกร  คงไข่
2. เด็กชายสยมภู  ผ่องใส
3. เด็กชายอิทธิกร  แก้วศรีทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บุญแก้ววรรณ
2. นายสุวิทย์  จักรถนอม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรณิชา  แก้วหนูนา
 
1. นางรัตติญา  คะนึง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  แก้วกาญจน์
 
1. นางสาวถาวร  จำปา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 25 1. เด็กชายพงศกร  เกิดดอนทราย
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ปานมี
 
1. นางสาวถาวร  จำปา
2. นางสาวศิยานันท์  อินทร์แก้ว
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองพนัง
2. เด็กหญิงณัฐธิตา  แพรกปาน
 
1. นางสาวศิยานันท์  อินทร์แก้ว
2. นางวารีน้อย  คงแก้ว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกีรัตยา  เกิดดอนทราย
2. เด็กหญิงพรชนก  พลายชุม
 
1. นางสาวศิยานันท์  อินทร์แก้ว
2. นางสิริวรรณ  ทัศโร
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฉันชนก  ด้วงเล็ก
2. เด็กชายนครินทร์  ดาดจันทึก
 
1. นางสาวศิยานันท์  อินทร์แก้ว
2. นางวชิราภรณ์  มุสิกวงศ์
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑาวุธ  สวนแก้ว
2. เด็กชายธราเทพ  เทพบรรทม
3. เด็กชายธารากร  ชูเสือหึง
 
1. นางสาวศิยานันท์  อินทร์แก้ว
2. นางอมรรัตน์  ชัยเสนะ
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 18 1. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  บุญทองใหม่
2. เด็กหญิงสุภัสสร  สุกใส
3. เด็กหญิงสุภานัน  ทรายหงษ์
 
1. นางวารีน้อย  คงแก้ว
2. นางเพ็ญศรี  แก้วกาญจน์
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เกิดดอนทราย
2. เด็กหญิงสุภัสสร  สุกใส
3. เด็กหญิงสุภานัน  ทรายหงษ์
 
1. นางวารีน้อย  คงแก้ว
2. นางเพ็ญศรี  แก้วกาญจน์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.66 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัณนิกา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บุญแก้ววรรณ