สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีระนุช  ปันผล
 
1. นางสาวปานนุช  ศรีสมทรง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  หวานคง
2. เด็กหญิงธีรดา   สุขศรีนวล
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศุภโชควารี
 
1. นางสุพัตรา  ชุ่มนวล
2. นายโสภณ  ทรัพย์มี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พรหมแก้ว
 
1. นางวนิดา  อักษรวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 19 1. เด็กชายวันชนะ  ตรีจุ้ย
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สองรัก
 
1. นางวนิดา  อักษรวงศ์
2. นางสาวธัญญรัตน์  หนูขจร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทศรี
2. เด็กหญิงปริมประภา  บุญเกิด
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  พลทอง
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ณ นคร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวพิชญา  ยิ้มทอง
3. เด็กหญิงศรัญญา  ยืนยัน
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ณ นคร
2. นางชนิดา  หนูจันทร์