สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงศรัญญา  ยืนยัน
 
1. นางเกษร  ศิริโรจน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สองรัก
 
1. นางเกษร  ศิริโรจน์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาดา  หวานคง
2. เด็กหญิงธีรดา   สุขศรีนวล
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศุภโชควารี
4. เด็กหญิงมนต์นภา  สมประสงค์
5. เด็กหญิงยุนิตา  อุ่นใหม่
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มีแย้ม
 
1. นางเกษร  ศิริโรจน์
2. นางสาวทิพวัลย์  ณ นคร