สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีระนุช  ปันผล
 
1. นางสาวปานนุช  ศรีสมทรง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวันชนะ  ตรีจุ้ย
 
1. นางนัทธมน  จินดารักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิระนุช  ปันผล
2. เด็กชายวิชยุตม์  มีคำ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  มีเชื้อวงศ์
 
1. นางสุพัตรา  ชุ่มนวล
2. นางวรรณี  เหมทานนท์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  หวานคง
2. เด็กหญิงธีรดา   สุขศรีนวล
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศุภโชควารี
 
1. นางสุพัตรา  ชุ่มนวล
2. นายโสภณ  ทรัพย์มี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทศรี
2. เด็กหญิงปริมประภา  บุญเกิด
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พรหมแก้ว
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ณ นคร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พรหมแก้ว
 
1. นางวนิดา  อักษรวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 19 1. เด็กชายวันชนะ  ตรีจุ้ย
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สองรัก
 
1. นางวนิดา  อักษรวงศ์
2. นางสาวธัญญรัตน์  หนูขจร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติธร  จันทสุวรรณ
 
1. นางเกษร  ศิริโรจน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงศรัญญา  ยืนยัน
 
1. นางเกษร  ศิริโรจน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สองรัก
 
1. นางเกษร  ศิริโรจน์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาดา  หวานคง
2. เด็กหญิงธีรดา   สุขศรีนวล
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศุภโชควารี
4. เด็กหญิงมนต์นภา  สมประสงค์
5. เด็กหญิงยุนิตา  อุ่นใหม่
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มีแย้ม
 
1. นางเกษร  ศิริโรจน์
2. นางสาวทิพวัลย์  ณ นคร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทศรี
2. เด็กหญิงปริมประภา  บุญเกิด
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  พลทอง
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ณ นคร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวพิชญา  ยิ้มทอง
3. เด็กหญิงศรัญญา  ยืนยัน
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ณ นคร
2. นางชนิดา  หนูจันทร์