สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสามแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิริโฉม  นาคทอง
 
1. นางทัศนีย์  สุขสวัสดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตวรรณ  หนูริด
 
1. นางทัศนีย์  สุขสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตวรรณ  หนูริด
 
1. นางทัศนีย์  สุขสวัสดิ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติภณ  ไผ่ดา
2. เด็กหญิงจริยา  มามี
3. เด็กชายวุฒิภัทร  เด็ดดวง
4. เด็กหญิงศิริโฉม  นาคทอง
5. เด็กหญิงอาทิตตยา  มามี
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  หนูเดช
 
1. นางทัศนีย์  สุขสวัสดิ์
2. นางขวัญเรือน  หนูเรือง
3. นายสุเทพ  ฃุมศรี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวเทพ
2. เด็กหญิงนิตยา  มามี
3. เด็กหญิงปาลิตา  แก้วชะฎา
4. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  เกื้อนุ่น
5. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญมี
6. เด็กหญิงสิรินาถ  พรหมเล่ง
 
1. นางทัศนีย์  สุขสวัสดิ์
2. นายสุเทพ  ชุมศรี
3. นางกัลยา  ศรีรอด