สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนันตญา  บุญประดิษฐ์
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติทัช  ธรรมิกากุล
2. นายจักรภัทร  แก้วศรีจันทร์
3. นายตรีวิทย์  มีมา
4. นายธนวัฒน์  สุขโข
5. นายธนวัฒน์  คงดำ
6. นายอดิศร  พาชีรัก
7. นายอนุวรรต  นาคงาม
8. นายเพชรพงค์  ชมเชย
 
1. นายพิมล  ชายทอง
2. นางนฤมล  ชายทอง
3. นางสาวนภาพร  แกล้วณรงค์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นายนันทวัฒน์  เพชรเกตุ
2. เด็กชายพิริยะพล  เมืองจันทร์
 
1. นายชัยยะ  เกลี้ยงทอง
2. นางสาวฝาติหม้ะ  ดัชนี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ชูสุวรรณ
3. เด็กหญิงพาราดา  โพธิดำ
4. เด็กหญิงภัชราภรณ์  จันทร์จำรัส
5. นางสาวมณฑาทิพย์  สองแก้ว
6. เด็กหญิงอตีตา  สังข์เถี่ยว
 
1. นางพรทิพย์  สาระมาศ
2. นางสุธาพร  รัตนสว่างวงศ์
3. นางจำเนียร  จันทร์วิเชียร