สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เพ็ชรชูช่วย
2. เด็กชายอภิธาร  โพธิ์ปลอด
 
1. นายชัยยะ  เกลี้ยงทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.11 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนครินทร์  ทองช่วย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  รักขาว
 
1. นายชัยยะ  เกลี้ยงทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 37.82 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร  เชื้อจีน
2. เด็กชายอัครชัย  คุระสุข
 
1. นางจำเนียร  จันทร์วิเชียร