สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  เยี่ยมโกศรี
 
1. นางชูศรี  ลิ้มวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุญยวีย์  ศรีแฉล้ม
 
1. นางอมรรัตน์  ฉิมประดิษฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฎฐามาศ  จีนศรีคง
 
1. นางชูศรี  ลิ้มวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอารียา  มณีล่ำ
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปิโย
 
1. นางสาวมณี  วงศ์จันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 23 1. เด็กหญิงนันท์นภัท  โรมรัญ
 
1. นางสุขนิษ  อนุพัฒน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เพ็ชรชูช่วย
2. เด็กชายอภิธาร  โพธิ์ปลอด
 
1. นายชัยยะ  เกลี้ยงทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.11 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนครินทร์  ทองช่วย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  รักขาว
 
1. นายชัยยะ  เกลี้ยงทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 37.82 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร  เชื้อจีน
2. เด็กชายอัครชัย  คุระสุข
 
1. นางจำเนียร  จันทร์วิเชียร
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฎฐาภัค  จีนศรีคง
2. เด็กหญิงสิตานันท์  ศรีจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  เสนาคชวงศ์
2. นางสาวโรสมีนี  มะลีมิง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุญยวีย์  ศรีแฉล้ม
2. เด็กหญิงวิริยา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสุขนิษ  อนุพัฒน์
2. นางทรงรัตน์  ชำนาญกิจ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.17 เงิน 10 1. เด็กหญิงอนันตญา  บุญประดิษฐ์
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงสกุลดี  รอดเพชร
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พัดขาว
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสกุลดี  รอดเพชร
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนันตญา  บุญประดิษฐ์
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสกุลดี  รอดเพชร
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติทัช  ธรรมิกากุล
2. นายจักรภัทร  แก้วศรีจันทร์
3. นายตรีวิทย์  มีมา
4. นายธนวัฒน์  สุขโข
5. นายธนวัฒน์  คงดำ
6. นายอดิศร  พาชีรัก
7. นายอนุวรรต  นาคงาม
8. นายเพชรพงค์  ชมเชย
 
1. นายพิมล  ชายทอง
2. นางนฤมล  ชายทอง
3. นางสาวนภาพร  แกล้วณรงค์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นางสาวจุฑารัตน์  ขวัญแก้ว
2. เด็กหญิงดาลิน  ดวงไสย
3. นางสาวธัญญลักษณ์  มานะเพียร
 
1. นางสาวมณี  วงศ์จันทร์
2. นางสาวนภาพร  แกล้วณรงค์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปฏิเหตุ
2. เด็กชายอภิศักดิ์  จีนศรีคง
 
1. นายชัยยะ  เกลี้ยงทอง
2. นางสาวโรสมีนี  มะลีมิง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นายนันทวัฒน์  เพชรเกตุ
2. เด็กชายพิริยะพล  เมืองจันทร์
 
1. นายชัยยะ  เกลี้ยงทอง
2. นางสาวฝาติหม้ะ  ดัชนี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ชูสุวรรณ
3. เด็กหญิงพาราดา  โพธิดำ
4. เด็กหญิงภัชราภรณ์  จันทร์จำรัส
5. นางสาวมณฑาทิพย์  สองแก้ว
6. เด็กหญิงอตีตา  สังข์เถี่ยว
 
1. นางพรทิพย์  สาระมาศ
2. นางสุธาพร  รัตนสว่างวงศ์
3. นางจำเนียร  จันทร์วิเชียร