สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุขุม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษิณี  ชายใหม่
2. เด็กหญิงลลิตา  ถือทอง
3. เด็กหญิงสุชาวดี    จันทร์คง
 
1. นางจินรี  บุญเหลือ
2. นางรัตนาภรณ์  วัฒฑนาธร