สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุขุม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงฐิตาภา  จาวหอม
2. เด็กหญิงณภัทร  แสงเสน
3. เด็กชายธนาทิป   กรรญสุทธิ์
4. เด็กหญิงสราสินี  เพิงรัตน์
5. เด็กชายสุขนที  เด็นดี
 
1. นายนิวัฒน์  เกื้อกูลสง
2. นางสุดใจ  ศิริสมบัติ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษิณี  ชายใหม่
2. เด็กหญิงลลิตา  ถือทอง
3. เด็กหญิงสุชาวดี    จันทร์คง
 
1. นางจินรี  บุญเหลือ
2. นางรัตนาภรณ์  วัฒฑนาธร
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงพวงรัตน์  นะทอง
2. เด็กชายศตวรรษ  เส้งโสด
 
1. นางจินรี  บุญเหลือ