สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑมาศ  สงพัฒน์แก้ว
2. เด็กชายศุภกิณห์  รอดหยู่
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เกื้อนุ้ย
2. เด็กชายเนติธร  มะเส็ง
 
1. นายปราโมทย์  พัฒทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เพชรเกลี้ยง
2. เด็กหญิงชิสาพัชร์  เครือคง
3. เด็กหญิงญาดารัตน์  เพชรรัตน์
4. เด็กหญิงภัทราวดี  สมัยสง
5. เด็กหญิงศิริภรณ์  ปางคำ
 
1. นางสุนันฐนี  ถนิมพาสน์
2. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงแพรวา  ภาโสม
 
1. นางคัมภีร์  เพชรเรือง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีระพล  รอดหยู่
 
1. นางยุวนันท์   สมวดนวล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทกรณ์  ปางคำ
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายญาณวรุตม์  แขน้ำแก้ว
2. เด็กชายณัฎชัย  ทองอ่อน
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
2. นางสาวกัลยา  ทองอ่อน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายวีราทร  พรหมโสภา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  แขน้ำแก้ว
3. เด็กชายเกรียงไกร  ปลอดทอง
 
1. นางจรัสศรี  ธานีรัตน์
2. นางุอุส่าห์   เมืองด้วง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกฎ  ศรีพุทธา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สืบสาย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายประสิทธิื  มุขมณเฑียร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  ด้วงแก้ว
 
1. นางนิพา  สมัยสงค์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชโยดม  คงกุล
 
1. นายปราโมทย์  พัฒทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัณตวัฒน์  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสมปอง  ชูศรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรัิลักษณ์  รักขะนาม
 
1. นางยุวนันท์   สมวดนวล
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายกฤษฎากร  สมัยสงค์
2. เด็กชายชินดนัย  สุดสะอาด
3. เด็กชายปุณมนัส  เพ็ชรแก้ว
 
1. นายสุธรรม  สมัยสงค์
2. นางนิพา  สมัยสงค์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนิสรา  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  นุ่นจุ้ย
3. เด็กหญิงอาริญา  มีสุข
 
1. นางคัมภีร์   เพชรเรือง
2. นางสุวดา  คำสด
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  อารมย์แก้ว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชูเทพ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรชัย  รอดหยู่
 
1. นางอรัญญา   ฉิมทองเมือง
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจำนงค์รักษ์  ธรรมศร
2. เด็กชายยศกร  ด้วงแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขียวอ่อน
 
1. นายสุธรรม  สมัยสงค์
2. นางนิพา  สมัยสงค์
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกฤช  ภิญโญ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  อารมย์แก้ว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชูเทพ
2. นางอรัญญา   ฉิมทองเมือง
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศกร  ด้วงแก้ว
2. เด็กชายวีรชัย  รอดหยู่
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขียวอ่อน
 
1. นายสุธรรม  สมัยสงค์
2. นางนิพา  สมัยสงค์
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจำนงค์รักษ์  ธรรมศร
2. เด็กชายยศกร  ด้วงแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขียวอ่อน
 
1. นายสุธรรม  สมัยสงค์
2. นางนิพา  สมัยสงค์