สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวิชัยยุทธ  จันทร์บุญแก้ว
 
1. นางจรัสศรี  ธานีรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   เพชรมณี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูบุญทอง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   รักขะนาม
 
1. นายประโชติ   ธานีรัตน์
2. นางจรัสศรี   ธานีรัตน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  ด้วงแก้ว
2. เด็กหญิงหรรษกานต์  แป้นทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ดิษณเมือง
2. นางสาวอรฤทัย  จันทรบุญแก้ว