สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มะเส็ง
 
1. นางอาภรณ์  เรืองนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  กอบโกย
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  เร่งรัด
3. เด็กหญิงสิริมา  มีสุข
 
1. นางมาลี  ขาวอ่อน
2. นางอุส่าห์  เมืองด้วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑมาศ  สงพัฒน์แก้ว
2. เด็กชายศุภกิณห์  รอดหยู่
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงปุณณภา  แสงจันทร์
 
1. นางสุวดา  คำสด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวิชัยยุทธ  จันทร์บุญแก้ว
 
1. นางจรัสศรี  ธานีรัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   เพชรมณี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูบุญทอง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   รักขะนาม
 
1. นายประโชติ   ธานีรัตน์
2. นางจรัสศรี   ธานีรัตน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เกื้อนุ้ย
2. เด็กชายเนติธร  มะเส็ง
 
1. นายปราโมทย์  พัฒทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เพชรเกลี้ยง
2. เด็กหญิงชิสาพัชร์  เครือคง
3. เด็กหญิงญาดารัตน์  เพชรรัตน์
4. เด็กหญิงภัทราวดี  สมัยสง
5. เด็กหญิงศิริภรณ์  ปางคำ
 
1. นางสุนันฐนี  ถนิมพาสน์
2. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงแพรวา  ภาโสม
 
1. นางคัมภีร์  เพชรเรือง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ชูศรี
2. เด็กหญิงศิรัิลักษณ์  รักขะนาม
 
1. นายประโชติ   ธานีรัตน์
2. นางจรัสศรี  ธานีรัตน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีระพล  รอดหยู่
 
1. นางยุวนันท์   สมวดนวล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทกรณ์  ปางคำ
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงร้งนณภัทร   พรหมรักษ์
2. เด็กหญิงอารยา  จันทรบุญแก้ว
 
1. นางนิพา  สมัยสงค์
2. นางสาวเรืองอุไร  เทพชุม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายญาณวรุตม์  แขน้ำแก้ว
2. เด็กชายณัฎชัย  ทองอ่อน
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
2. นางสาวกัลยา  ทองอ่อน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายวีราทร  พรหมโสภา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  แขน้ำแก้ว
3. เด็กชายเกรียงไกร  ปลอดทอง
 
1. นางจรัสศรี  ธานีรัตน์
2. นางุอุส่าห์   เมืองด้วง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกฎ  ศรีพุทธา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สืบสาย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายประสิทธิื  มุขมณเฑียร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  ด้วงแก้ว
 
1. นางนิพา  สมัยสงค์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชโยดม  คงกุล
 
1. นายปราโมทย์  พัฒทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัณตวัฒน์  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสมปอง  ชูศรี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนํญญา   ทรัพย์มาก
 
1. นายปราโมทย์  พัฒทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  พุ่มนุ้ย
 
1. นางสุพัตรา  นิลมา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรัิลักษณ์  รักขะนาม
 
1. นางยุวนันท์   สมวดนวล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูบุญทอง
 
1. นางนิพา  สมัยสงค์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชา  สร้อยรักษา
 
1. นางอุดากร  หัตถิ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนูศักดิ์  มูณี
 
1. นางอุดากร  หัตถิ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐชา  สร้อยรักษา
 
1. นางอุดากร  หัตถิ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.17 ทองแดง 5 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองทิพย์
 
1. นางอุดากร  หัตถิ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองทิพย์
 
1. นางอุดากร  หัตถิ
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนเสนาะ
2. เด็กชายกิตติทัต  ณ รัชกาล
3. เด็กหญิงปาริษา   คุ้มสังข์
4. เด็กชายศุวชิรวิทย์  สมัยสงค์
5. เด็กชายสิรวิชญ์  คลังแก้ว
6. เด็กหญิงสุวิมล  นวลสะอาด
 
1. นายประโชติ   ธานีรัตน์
2. นางจรัสศรี  ธานีรัตน์
3. นางอุส่าห์  เมืองด้วง
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  พรหมชาติ
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  พรหมทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ดิษณเมือง
2. นางสาวอรฤทัย  จันทรบุญแก้ว
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  ด้วงแก้ว
2. เด็กหญิงหรรษกานต์  แป้นทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ดิษณเมือง
2. นางสาวอรฤทัย  จันทรบุญแก้ว
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายกฤษฎากร  สมัยสงค์
2. เด็กชายชินดนัย  สุดสะอาด
3. เด็กชายปุณมนัส  เพ็ชรแก้ว
 
1. นายสุธรรม  สมัยสงค์
2. นางนิพา  สมัยสงค์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุดสอาด
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ด้วงจันทร์
3. เด็กหญิงนันท์นลิน  ติ่งต่ำ
 
1. นางสุวดา  คำสด
2. นางคัมภีร์   เพชรเรือง
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนิสรา  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  นุ่นจุ้ย
3. เด็กหญิงอาริญา  มีสุข
 
1. นางคัมภีร์   เพชรเรือง
2. นางสุวดา  คำสด
 
35 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  อารมย์แก้ว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชูเทพ
 
36 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อารมย์แก้ว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชูเทพ
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรชัย  รอดหยู่
 
1. นางอรัญญา   ฉิมทองเมือง
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจำนงค์รักษ์  ธรรมศร
2. เด็กชายยศกร  ด้วงแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขียวอ่อน
 
1. นายสุธรรม  สมัยสงค์
2. นางนิพา  สมัยสงค์
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกฤช  ภิญโญ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  อารมย์แก้ว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชูเทพ
2. นางอรัญญา   ฉิมทองเมือง
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศกร  ด้วงแก้ว
2. เด็กชายวีรชัย  รอดหยู่
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขียวอ่อน
 
1. นายสุธรรม  สมัยสงค์
2. นางนิพา  สมัยสงค์
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจำนงค์รักษ์  ธรรมศร
2. เด็กชายยศกร  ด้วงแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขียวอ่อน
 
1. นายสุธรรม  สมัยสงค์
2. นางนิพา  สมัยสงค์