สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหงส์แก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สนทมิโน
2. เด็กชายธนภัทร  มีบางไทร
3. เด็กหญิงธันยธร  สุขคำ
4. เด็กชายวรายุทธ  หนูใหม่
5. เด็กชายอนุชา  แซ่บ่าง
 
1. นายสมพงษ์  ยกเส้ง
2. นายสมศักดิ์  แก้วทอนช้าง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชั้นแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทราทิพย์
3. เด็กหญิงวนิดา  พริกบางเข็ม
 
1. นางประจิ้น   ปรีชาชาญ
2. นางจารี  บัวสกุล