สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ช่วยวัง
 
1. นางอาภรณ์  นวลจุ้ย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระภร  คงเดช
2. นางสาวปภาวดี  เรืองปราง
3. เด็กหญิงปิยะนันท์  คล้ายวิเศษ
 
1. นางสาวโสภิดา  เพชรสุวรรณ
2. นางกาญจนา  ชูศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.19 ทอง 14 1. เด็กหญิงนุสดา  เทพนิมิตร์
2. เด็กชายวีรชัย  ภู่ร้อย
 
1. นางสมร  สว่างจันทร์
2. นางรุจี  เดชเชียร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คำปิตะ
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไพจิตรา  ทองเรือง
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  นิตย์โชติ
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  นิตย์โชติ
 
1. นายนิติพงค์  เดชเชียร
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คำปิตะ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยฉิม
3. เด็กหญิงนริศรา  เรืองภักดี
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยจินดา
5. เด็กหญิงรัชฎา  หวั่นเส้ง
6. เด็กหญิงวรินทร์ทร  เกื้อช่วย
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ช่วยทอง
8. เด็กหญิงแสงเพ็ญ  คงเดช
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวพัชรี  จิ้วบุญชู
3. นางเครือฟ้า  คุ้มเพชร
4. นางพรธิรา  ศรีละมุล
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คงทอง
2. เด็กหญิงทัตทิชา  จงเพียร
3. เด็กหญิงนฤพัชร  รักษาชล
4. เด็กหญิงสมัชญา  บุญเกื้อ
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ไทรทองคำ
6. เด็กหญิงอนุธิดา  พลายชุม
7. เด็กหญิงเพชรลดา  สายน้อย
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวพัชรี  จิ้วบุญชู
3. นางกาญจนา  ชูศรี
4. นางสาวโสภิดา  เพชรสุวรรณ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คำปิตะ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยฉิม
3. เด็กหญิงนริศรา  เรืองภักดี
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยจินดา
5. เด็กหญิงรัชฎา  หวั่นเส้ง
6. เด็กหญิงวรินทร์ทร  เกื้อช่วย
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ช่วยทอง
8. เด็กหญิงแสงเพ็ญ  คงเดช
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวพัชรี  จิ้วบุญชู
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิมล  บุญแก้ว
4. นางจำเนียร  ผอมจีน
5. นางอาภรณ์  นวลจุ้ย
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาบาล
2. เด็กหญิงจิรนันท์  คงทอง
3. เด็กหญิงทัตทิชา  จงเพียร
4. เด็กหญิงนฤพัชร  รักษาชล
5. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ระวังทรัพย์
6. เด็กหญิงสมัชญา  บุญเกื้อ
7. เด็กหญิงสุชาวดี  ไทรทองคำ
8. เด็กหญิงอนุธิดา  พลายชุม
9. เด็กหญิงเพชรลดา  สายน้อย
10. เด็กหญิงแก้วตา  ไกรนรา
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวพัชรี  จิ้วบุญชู
3. นางสมร  สว่างจันทร์
4. นายวรพจน์  พันนายัง
5. นางสาวสุจิตรา  ช่วยรักษ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เดชแก้ว
2. เด็กหญิงนิชาภา  พูลเกิด
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ปานหมี
4. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขำเกิด
5. เด็กหญิงเปรมณิราภัทร  แสงชาตรี
6. เด็กหญิงเสาวนิตย์  สงเอียด
 
1. นางพรธิรา  ศรีละมุล
2. นางสาวสุจิตรา  ช่วยรักษ์
3. นายนิติพงค์  เดชเชียร
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.7 ทอง 12 1. เด็กชายรัชชานนท์  ขอสวัสดิ์
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองวัฒร
 
1. นางรุจี  เดชเชียร