สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชุมหนู
 
1. นางสมร  สว่างจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายพงค์นุสรณ์  หนักเกิด
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชัยรัฐ
 
1. นางสมร  สว่างจันทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเด่นดนัย  สุวรรณรัตน์
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรพี  สงเดช
 
1. นางสาวสุจิตรา  ช่วยรักษ์