สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.06 ทอง 18 1. เด็กชายกีรเกียรติ  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรพิณ  ทองตรา
 
1. นางสาวลำเลิศ  สุขศักดิ์
2. นางสาวอรุโณทัย  ใจซื่อดี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ฤทธิรัมย์
2. เด็กชายธนพงษ์  เจริญสุข
 
1. นางสุนี  จันทร์ขุน
2. นางสาวดวงธิดา  รักษ์จุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคณภรณ์  ส่องแก้ว
2. เด็กชายญาณภัทร  ศรีนุ่น
3. เด็กชายณัฐดนัย  ช่วยประเสริฐ
4. เด็กชายภูวเนศ  ใจซื่อดี
5. เด็กหญิงวราพร  สงทอง
6. เด็กชายอัคคพล  ช่วยศรีนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์  คงวรรณ์
2. นางฉลวย  คงวรรณ์
3. นางสาวสุธิดา  เพ็ชร์สิทธิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงดารา  จินดารักษ์
2. เด็กชายเบนจามินทร์  บุญวงศ์
 
1. นายธีรกร  นวนหอม
2. นางสุจิน  คำราม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญวงศ์
2. เด็กหญิงชุติภา  พงศาปาน
3. เด็กหญิงญาณินทฺ์  ชะนีประโคน
4. เด็กชายภานุวัฒน์  สุขดำ
5. เด็กหญิงวรางคณา  แสงชาตรี
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเรือง
 
1. นางสาววิชณา  ทองมาก
2. นางสาวนงนภัส  สนทะมิโน
3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์  คงวรรณ์