สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงเบญจพรรณ   บุญสำราญ
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงเรวดี   จันทร์เมธา
 
1. นางวัลภา   วิมลทรง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. นางสาวปิยนุช   สินโทวงศ์
2. นางสาวศิริลักษณ์   ลิ่มชา
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
2. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. นางสาวลัดดาวรรณ   พรหมลี
2. เด็กหญิงศิริภาพ   จอดพิมาย
3. เด็กหญิงอินทิรา   หนูขำ
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
2. นางสาวทัศนีย์   จิตติ