สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ทองหอม
 
1. นางรัตนา   นุราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงเบญจพรรณ   บุญสำราญ
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวศิริขวัญ   จุลเรือง
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 9 1. นางสาวมุกดา   แป้นดวง
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรารัตน์   บุญทับ
 
1. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.9 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุพรรษา   จันทะ
 
1. นางสาวฝันชนก   บุญเติม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.13 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐติยา   สุขเพ็ญ
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98.59 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ยุพน   เพชรเกลี้ยง
2. เด็กชายอภินัทธ์   ราชรักษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์   จิตติ
2. นางสาวฝันชนก  บุญเติม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์   บุญทับ
2. นายอภิสิทธิ์   บุญทับ
 
1. นางสาวทัศนีย์   จิตติ
2. นายโกวิท   ศรีสุวรรณ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงเรวดี   จันทร์เมธา
 
1. นางวัลภา   วิมลทรง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. นางสาวปิยนุช   สินโทวงศ์
2. นางสาวศิริลักษณ์   ลิ่มชา
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
2. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายญาณาธร  พันธ์ุอุดม
2. เด็กชายธนวิชญ์   ประจักษ์ความ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญเติม
4. เด็กชายพิทักษ์   อุ้ยสั้ว
5. เด็กชายมหาราช   จุลเรือง
6. เด็กหญิงสุพรรษา   จันทะ
 
1. นายพีระพงค์   สุขสุวรรณ์
2. นายสุภชัย   เพชรพันธ์
3. นางสาวฝันชนก   บุญเติม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ขุนพิบูลย์
2. เด็กชายณัฐวัตร   เส้งสง
3. เด็กชายธีระพัฒน์   อุ่มพิมาย
4. เด็กชายภควัตร   วงศ์เดช
5. เด็กหญิงรจนา  ช่วยสงค์
6. เด็กหญิงศศิธร  รอดคง
 
1. นายจรุพร   ศรีละมุล
2. นางวรรณี   รัตนบุรี
3. นางสาวฝันชนก  บุญเติม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. นางสาวลัดดาวรรณ   พรหมลี
2. เด็กหญิงศิริภาพ   จอดพิมาย
3. เด็กหญิงอินทิรา   หนูขำ
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
2. นางสาวทัศนีย์   จิตติ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนิศาชล   สืบสาย
2. เด็กหญิงวรรณิกา   แป้นดวง
3. เด็กหญิงสุพรทิพย์   สืบสายทอง
 
1. นางวรรณี   รัตนบุรี
2. นางวัลภา   วิมลทรง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคัมภีร์   ศรีน้ำทอง
2. นายสุริยะ   มิ่งขำ
3. เด็กชายเชิดชัย   กระจ่าง
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
2. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤษฎา    เอี่ยมคีรี
2. เด็กชายนพดล   จันทร์ประสิทธ์
3. เด็กชายปัญญากร   เซ่งลี่
 
1. นางวรรณี   รัตนบุรี
2. นางวัลภา   วิมลทรง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติพนธ์  เทพสุวรรณ
2. เด็กชายศรัญญู    เอี่ยมคีรี
3. เด็กชายเชิดชัย  กระจ่าง
 
1. นางกุลยาณี    ราชรักษ์
2. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐการ   ขุนทองจันทร์
2. เด็กหญิงรัชดา   ปรีชากาศ
3. เด็กหญิงวนิดา   อุ่นขาว
4. เด็กหญิงศศิวิมล   ผลโภชน์
5. เด็กหญิงอัศมาภรณ์   กาญจนวงศ์
6. เด็กหญิงเพ็ญธิดา   จุลเรือง
 
1. นางบุปผา   เหมรังษี
2. นางวรรณี    รัตนบุรี
3. นางวัลภา   วิมลทรง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติกาญจน์   จุลเรือง
2. เด็กหญิงวรัญญา   แก้วสองซง
3. เด็กหญิงศิริญญา   ยังอุ่น
4. เด็กหญิงสรารัตน์    บุญทับ
5. เด็กหญิงสุธาสินี    เรียบร้อย
6. เด็กหญิงอรณิชา   เมฆาธร
 
1. นางบุปผา   เหมรังษี
2. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
3. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา   อักษรธิบดี
2. เด็กหญิงณีรนุช   เรียบร้อย
3. เด็กชายอดิเทพ   วรินทรเวช
 
1. นายจรุพร   ศรีละมุล
2. นายโกวิท   ศรีสุวรรณ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันต์   ชุมเศียร
2. เด็กชายทัษพงศ์   บุญเติม
3. เด็กชายอดิรักษ์   วงศ์พลัด
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
2. นายอรุณ   ราชรักษ์