สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนิศาชล   สืบสาย
2. เด็กหญิงวรรณิกา   แป้นดวง
3. เด็กหญิงสุพรทิพย์   สืบสายทอง
 
1. นางวรรณี   รัตนบุรี
2. นางวัลภา   วิมลทรง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคัมภีร์   ศรีน้ำทอง
2. นายสุริยะ   มิ่งขำ
3. เด็กชายเชิดชัย   กระจ่าง
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
2. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤษฎา    เอี่ยมคีรี
2. เด็กชายนพดล   จันทร์ประสิทธ์
3. เด็กชายปัญญากร   เซ่งลี่
 
1. นางวรรณี   รัตนบุรี
2. นางวัลภา   วิมลทรง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติพนธ์  เทพสุวรรณ
2. เด็กชายศรัญญู    เอี่ยมคีรี
3. เด็กชายเชิดชัย  กระจ่าง
 
1. นางกุลยาณี    ราชรักษ์
2. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐการ   ขุนทองจันทร์
2. เด็กหญิงรัชดา   ปรีชากาศ
3. เด็กหญิงวนิดา   อุ่นขาว
4. เด็กหญิงศศิวิมล   ผลโภชน์
5. เด็กหญิงอัศมาภรณ์   กาญจนวงศ์
6. เด็กหญิงเพ็ญธิดา   จุลเรือง
 
1. นางบุปผา   เหมรังษี
2. นางวรรณี    รัตนบุรี
3. นางวัลภา   วิมลทรง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติกาญจน์   จุลเรือง
2. เด็กหญิงวรัญญา   แก้วสองซง
3. เด็กหญิงศิริญญา   ยังอุ่น
4. เด็กหญิงสรารัตน์    บุญทับ
5. เด็กหญิงสุธาสินี    เรียบร้อย
6. เด็กหญิงอรณิชา   เมฆาธร
 
1. นางบุปผา   เหมรังษี
2. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
3. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา   อักษรธิบดี
2. เด็กหญิงณีรนุช   เรียบร้อย
3. เด็กชายอดิเทพ   วรินทรเวช
 
1. นายจรุพร   ศรีละมุล
2. นายโกวิท   ศรีสุวรรณ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันต์   ชุมเศียร
2. เด็กชายทัษพงศ์   บุญเติม
3. เด็กชายอดิรักษ์   วงศ์พลัด
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
2. นายอรุณ   ราชรักษ์