สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  เขาไข่แก้ว
 
1. นางบุษบา  เมืองชู
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.7 เงิน 17 1. เด็กหญิงอนันดา  วรรณกิจ
 
1. นางรำไพ  มณีรักษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายปฏิภาณ  ตำภู
 
1. นายพินิจ  เกื้อทิพย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงรจนา  แก้วเกิด
 
1. นายพินิจ  เกื้อทิพย์