สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์วันเพ็ชร
 
1. นางสุนิษา  เพชรัตน์กูล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สวัสดิ์ปรุ
2. เด็กหญิงอรดี  บัวคำ
3. เด็กหญิงอริสรา  พริกสุข
 
1. นางกาญจนาภรณ์  บุญชูวงศ์
2. นางนิภา  ชูเรือง