สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชาลิสา  ไชยเดช
2. เด็กหญิงรัติกาญจน์  หมาดหง๊ะ
3. เด็กหญิงวรรณิการ์  รักหอม
 
1. นางสุนิษา  เพชรัตน์กูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ชูทิพย์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จุลเกลี้ยง
3. เด็กหญิงสิริพร  อ่อนทอง
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ทองน้ำแก้ว
2. เด็กหญิงวรินทร  เพชรมาก
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ลุนชิตร
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายธีรพงศ์   ไชยเดช
2. เด็กชายธีรไนย  ดำแดง
 
1. นางวนิดา  ทองสงค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 1. เด็กชายณัตพล  นาเพ็ชร
2. เด็กหญิงธนัตถ์นันท์  เพ็ชรศรี
3. เด็กหญิงรวรี  หนูช่วย
 
1. นางกาญจนาภรณ์  บุญชูวงศ์
2. นางนิภา  ชูเรือง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ชูทิพย์
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  มิ่งวรรณ
3. เด็กหญิงวศินี  ณ ชายะศรี
 
1. นางสิรินภา  นาคกรด