สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  นุ่นแก้ว
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์วันเพ็ชร
 
1. นางสุนิษา  เพชรัตน์กูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มิตรเอียด
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรินทร  เพชรมาก
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  นุ่นแก้ว
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชาลิสา  ไชยเดช
2. เด็กหญิงรัติกาญจน์  หมาดหง๊ะ
3. เด็กหญิงวรรณิการ์  รักหอม
 
1. นางสุนิษา  เพชรัตน์กูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ชูทิพย์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จุลเกลี้ยง
3. เด็กหญิงสิริพร  อ่อนทอง
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ทองน้ำแก้ว
2. เด็กหญิงวรินทร  เพชรมาก
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ลุนชิตร
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีอภัย
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  มิ่งวรรณ
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงญลามิญญ์  แข็งแรง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปัญจะสุวรรณ์
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐภพ  ขันธวิชัย
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร  นุ่นแก้ว
 
1. นางนิภาพร  เดชศรีจันทร์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายธีรพงศ์   ไชยเดช
2. เด็กชายธีรไนย  ดำแดง
 
1. นางวนิดา  ทองสงค์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 1. เด็กชายณัตพล  นาเพ็ชร
2. เด็กหญิงธนัตถ์นันท์  เพ็ชรศรี
3. เด็กหญิงรวรี  หนูช่วย
 
1. นางกาญจนาภรณ์  บุญชูวงศ์
2. นางนิภา  ชูเรือง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สวัสดิ์ปรุ
2. เด็กหญิงอรดี  บัวคำ
3. เด็กหญิงอริสรา  พริกสุข
 
1. นางกาญจนาภรณ์  บุญชูวงศ์
2. นางนิภา  ชูเรือง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 58.33 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพงค์  จุลเกลี้ยง
 
1. นางมาลี  ขุนใหม่
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  นุ่นแก้ว
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ชูทิพย์
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  มิ่งวรรณ
3. เด็กหญิงวศินี  ณ ชายะศรี
 
1. นางสิรินภา  นาคกรด
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดาเนียล  รัญชน์ บุชเฮาส์
2. เด็กชายปิยพัทธ์  หนูช่วย
3. เด็กชายพีรเมศ   ทองเทพ
 
1. นางนิภา  ชูเรือง
2. นางกาญจนาภรณ์  บุญชูวงศ์