สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลดา  ผลใหม่
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลดา  ผลใหม่
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่วนลา
3. เด็กชายรัชชานนท์  เกตุโรจน์
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  นุ่นช่วย
5. เด็กหญิงรัญชดา  เมียนเพ็ชร
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศักดิ์เกิด
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นายเดโช  สิงหพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นายเดโช  สิงหพันธ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุตสากิจ
2. เด็กชายอภินันท์  พัดทวี
 
1. นางสาวจิราพร  แสงจันทร์
2. นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุญยรัตน์  ศักดิ์เกิด
2. เด็กชายอัครเดช  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวจิราพร  แสงจันทร์
2. นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร