สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลดา  ผลใหม่
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงรัชดา  มีดอกดวง
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศักดิ์เกิด
2. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
3. เด็กชายอภินันท์  พัดทวี
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางสาวจิราพร  แสงจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงธัญชนก  สิงหพันธ์
2. เด็กหญิงปาลินี  สินกำเนิด
3. เด็กหญิงรัชดา  มีดอกดวง
4. เด็กชายศุภกร  วรรณทอง
5. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์จร
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางสาวจันทนี  เกื้อสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลดา  ผลใหม่
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่วนลา
3. เด็กชายรัชชานนท์  เกตุโรจน์
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  นุ่นช่วย
5. เด็กหญิงรัญชดา  เมียนเพ็ชร
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทรโชติ
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศักดิ์เกิด
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่วนลา
2. เด็กหญิงธิติกัญญา  แช่มธิติกุล
3. เด็กชายภูริวัฒน์   ยืนยาว
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง
2. เด็กหญิงวริศรา  โปนะทอง
3. เด็กหญิงวริษา  เมศใหม่
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางสาวจันทนี  เกื้อสุข
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นายเดโช  สิงหพันธ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นายเดโช  สิงหพันธ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นายเดโช  สิงหพันธ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุตสากิจ
2. เด็กชายอภินันท์  พัดทวี
 
1. นางสาวจิราพร  แสงจันทร์
2. นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงบุญยรัตน์  ศักดิ์เกิด
2. เด็กชายอัครเดช  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวจิราพร  แสงจันทร์
2. นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงบุญยรัตน์  ศักดิ์เกิด
2. เด็กชายอัครเดช  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวจิราพร  แสงจันทร์
2. นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงวริศรา  โปนะทอง
2. เด็กหญิงวริษา  เมศใหม่
3. เด็กหญิงศศิมา  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวจิราพร  แสงจันทร์
2. นางสาวจันทนี  เกื้อสุข