สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.3 เงิน 14 1. เด็กหญิงชนิศากาญจน์  จุลบุญญาสิทธิ์
 
1. นางดวงพร  คงสีปาน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.5 เงิน 18 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงทอง
 
1. นางสมบูรณ์  วัชรินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  พรหมสมบัติ
 
1. นางสมบูรณ์  วัชรินทร์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงภิญญดา  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงสารุวรรณ  ดำเดช
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คงทอง
 
1. นางอรสา  กุลเพชรกำธร