สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.37 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภูมิสุธา  เสนเอี่ยม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คงดำ
 
1. นางจตุพร  สงหนู
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 7.08 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายธนาวุฒิ  หนูแดง
2. เด็กชายสายชล  ทุ่มเกิด
 
1. นางจตุพร  สงหนู
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.3 เงิน 14 1. เด็กหญิงชนิศากาญจน์  จุลบุญญาสิทธิ์
 
1. นางดวงพร  คงสีปาน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.1 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ทองบ่อ
 
1. นางอรสา  กุลเพชรกำธร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.4 ทอง 8 1. เด็กชายณฐกร  เทอดเกียรติชาติ
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  มณีโชติ
 
1. นางวินัย  แก้วเนิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.92 ทอง 22 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเรือง
2. เด็กชายอาดีนาน  ปานหวาน
 
1. นางวินัย  แก้วเนิน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงอริสา  จันทร์ทองอ่อน
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ถาวรเศษ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายอดุลวิทย์  จันทร์เพชร
 
1. นางอรสา  กุลเพชรกำธร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.5 เงิน 18 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงทอง
 
1. นางสมบูรณ์  วัชรินทร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  พรหมสมบัติ
 
1. นางสมบูรณ์  วัชรินทร์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงภิญญดา  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงสารุวรรณ  ดำเดช
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คงทอง
 
1. นางอรสา  กุลเพชรกำธร