สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดแหลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงบุณยานุช  เพชรแดง
 
1. นางกัลยา  กลับวงศา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกมลเนตร  นุ่นรอด
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสมณวัตร์
3. เด็กหญิงศิริญญา  รอดเมือง
 
1. นางอุไรภรณ์  ชนะผล
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  เพ็ชร์พลอย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายปิติพงษ์  ทองเทียบ
2. เด็กชายวีระวุฒิ  ขวดทอง
 
1. นายกิตติมนต์  อัมพุกานน
2. นางสาววรรณวนัช  ราชรักษ์