สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอู่แก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญราษฎร์
2. เด็กหญิงรูปนันทา  สิงคะบูลย์
3. เด็กชายสมพร  สังข์ขาว
 
1. นายประกอบ  ศรีจันทร์
2. นางตรีสุคนธ์  บุญราษฎร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายพีระพล  เขียวบุญจันทร์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  เรืองโรจน์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มากดำ
 
1. นายประกอบ  ศรีจันทร์
2. นางตรีสุคนธ์  บุญราษฎร์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78.13 เงิน 17 1. เด็กชายพิทักษ์  สีโทน
2. เด็กชายอภินันท์  จันทร์สุด
3. เด็กชายอรรถพล  ดำชุม
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุญทองขาว
2. นางตรีสุคนธ์  บุญราษฎร์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายชลนที  พรหมเกิด
2. เด็กหญิงชุลีพร  เอี่ยมสุด
3. เด็กหญิงโสรญา  เรืองอ่อน
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุญทองขาว
2. นางตรีสุคนธ์  บุญราษฎร์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.33 ทอง 12 1. เด็กหญิงญาณิน  ถนอมจันทร์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  แก้วยวน
3. เด็กหญิงสร้อยเพชร  บุญพรหม
 
1. นางสาวฐิติมา  ชูมี
2. นางตรีสุคนธ์  บุญราษฎร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.33 ทอง 17 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ถนนทิพย์
2. เด็กชายณัฐภัทร  บุญราษฎร์
3. เด็กหญิงนันทิชา  ไข่แก้ว
 
1. นางสาวฐิติมา  ชูมี
2. นางตรีสุคนธ์  บุญราษฎร์