สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงดวงธิดา  หนูพริบตา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ไทรทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  อุปการแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณนิสา  ขุนวิชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ไทรทองคำ
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญสุวรรณ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เสือทอง
 
1. พระภานุวัฒน์  ฉิ้มพาลี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีทองคำ
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  พลอยดำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เสือทอง
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ปลักปลา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงการะเกด  ทิพมล
 
1. นางสาวพิมลภรณ์  ช่วยอุปการ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  คลิ้งคล้าย
 
1. นายเปี้ยน  ปรีดาศักดิ์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  พรหมจันทร์
2. เด็กชายอนุพงศ์  อุปการแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เทพบุรี
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา  ปานประยูร
2. นางสาวจีรนันท์  คงแป้น