สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุนทราภิบาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.1 ทอง 9 1. เด็กหญิงอธิชา  ไชยเสนา
 
1. นางเขมิกา  รอดบัวทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.79 ทอง 5 1. เด็กชายชนะรัตน์  ห่อทอง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  แดงบรรจง
 
1. นางวิมล  ประไพ
2. นางสาวชะเอม  ดวงมาศ
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงการะเกตุ  กรรณสุวรรณ
2. เด็กหญิงปิยะดา  ชูวิเชียร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรพูน
 
1. นางเกษร  พงค์ไพศาล
2. นางปวรรัตน์  ธานีรัตน์
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญา  สุริยามาศ
 
1. นางสาวชะเอม  ดวงมาศ
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพร  จันทร์บุญแก้ว
2. เด็กหญิงสมัญญา  จิ้วบุญชู
 
1. นางวิมล  ประไพ
2. นางสมศรี  สุวรรณสะอาด
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญา  สุริยามาศ
 
1. นางสาวชะเอม  ดวงมาศ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรยารัตน์  เพชรพูน
 
1. นางสมศรี  สุวรรณสะอาด