สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุนทราภิบาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูวธนารักษ์
 
1. นางวิมล  ประไพ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงทิพย์นารา  นาพนัง
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ขำทอง
 
1. นางสาวณัชชนิกา  พลูหนัง
2. นางสาวอุไรวรรณ  เทพเรือง