สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองนนทรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จีนด้วง
 
1. นายศราวุธ  ก้งเส้ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักริน  คงช่วย
2. เด็กหญิงนริศรา  กำลังเกื้อ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จรดำ
4. เด็กหญิงสิริกัลยา  เกตุรักษ์
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  แก้วมณี
 
1. นายศราวุธ  ก้งเส้ง
2. นางดาราพร  ย้อยยางทอง