สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงภาสินี  ศรีอินทร์
 
1. นางสาวปภาวี  เต็มเปี่ยม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  หวังจันทร์
2. เด็กหญิงอุมาวดี  อุปการดี
 
1. นายฐาปกรณ์  บูรณพล
2. นางสาวพรทิพย์  ขำถนอม