สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิวารักษ์  ทางธรรม
 
1. นางพรศรี  สุขแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ดัชกรณ์
 
1. นางสุมาลี  ใจซื่อดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัชรนันทน์  นำโรจนนันทน์
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ดุกสุกแก้ว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  หนูแก้ว
 
1. นางพรศรี  สุขแก้ว
2. นางสาววลีรัตน์  สกุณา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงสุวภัทร  อุ่นสุข
 
1. นางพรศรี   สุขแก้ว
2. นางสาววลีรัตน์  สกุณา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปาตังคะโร
2. เด็กชายภูนริช  เดชแก้ว
3. เด็กชายภูสิทธิ  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวคณิตศา  ศรีสุขใส
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  สุขช่วย
2. เด็กชายวีรพล  นิยมเดชา
 
1. นายศิริศักดิ์  แตงอ่อน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัดดา  เรืองกุลศรีเกษม
2. เด็กชายภูวดล  เกตุแก้ว
3. เด็กชายสรวิชญ์  สุขแสวง
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แป้นสีนวล
5. เด็กหญิงเณศรา  แสงปาน
 
1. จ.ส.ต.อมฤต  จันทรานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  บุญชู
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพปฎล  กำนอก
2. เด็กหญิงเขมวันต์  ตู้โกเมน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
2. นางสาวอรธีรา  คงทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.67 ทอง 9 1. เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  ศรีทันเดช
2. เด็กชายพสิษฐ์  พฤกษา
 
1. นางสาวจิตรลดา  สร้อยรักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงศริษา  เขียวแต้ม
 
1. นางจิดาภา  ขาลธนวัฒน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขุนอักษร
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  คงตุก
 
1. จ.ส.ต.อมฤต  จันทรานนท์
2. นายศิริศักดิ์  แตงอ่อน
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรกฎ  ยินดี
2. เด็กชายนนธวัตร  ภักดี
3. เด็กชายศาสตราวุธ  ขุนชุม
 
1. นายศิริศักดิ์  แตงอ่อน
2. จ.ส.ต.อมฤต  จันทรานนท์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงปภาดา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงศศิวิภา  พรมเสน
3. เด็กหญิงแพรรุ้ง  เรืองสังข์
 
1. นางรัตนา  พันธ์โภชน์
2. นางจิตรา  ชูช่วงโชติ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายจิรกร  พงศ์ธไนศวรรย์
2. เด็กหญิงพิรริสา  โต๊ะรามัน
3. เด็กหญิงอรชา  มีเชื้อวงศ์
 
1. นางจิตรา  ชูช่วงโชติ
2. นางจิดาภา  ขาลธนวัฒน์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรินทร  เพ็ญบูรณ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขช่วย
3. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สุขเสริม
 
1. นางจารุวรรณ  ดวงคงทอง
2. นางสาวภัทร์สุดา  มณีเพ็ชร
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วีระชาติ
2. เด็กหญิงธันยพร  กำลังเกื้อ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พิมพ์ศร
 
1. นางจารุวรรณ  ดวงคงทอง
2. นางสาวภัทร์สุดา  มณีเพ็ชร
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุทธิชล
2. เด็กหญิงจิราพัชร  เพชรชูช่วย
3. เด็กหญิงธัญชนก  บุญแก้ววัน
 
1. นางสาวกรรณิกา  แก้วบริสุทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวดี  วรรณเวช
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  พรหมเดช
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิระ  ศิลปไชย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
26 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์เส้ง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ขัติยวงค์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิระ  ศิลปไชย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน