สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสหพรพิชญ์  ยังช่วย
 
1. นางชะอ้อน  หิ้นจิ้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชนาธิป  สุทธิมาศ
2. เด็กชายชาติกล้า  เพียงงาม
 
1. นางสาวอภิญญา  มากดำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.11 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนนท์ธนา  นิยมเดชา
2. เด็กชายวรากร  กำจัด
 
1. นายทิพย์  สีตะพงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 31.63 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกรวิชญ์  ขุนนุ้ย
2. เด็กชายปุลวัชร  เรืองขนาบ
 
1. นางสาวอภิญญา  มากดำ