สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะทัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติพศ    ดีแก้ว
2. เด็กชายธีรฉัตร  ตุดเอียด
 
1. นายโกเมศ  นุ่นบุญคง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.4 เงิน 16 1. เด็กชายธนภัทร  มาตช่วย
 
1. นางสาวศิราวรรณ  ชูสุวรรณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.32 ทอง 9 1. เด็กหญิงนราพร  แก้วมณี
2. เด็กชายพรรษณดล  บุญแสวง
 
1. นางโศจิรัตน์  ชูสุวรรณ
2. นางดาราพร  พรหมณะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองเรือง
 
1. นายสนั่น  ทองแผ่น
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงนัฐชนัน  พรหมทอง
2. เด็กหญิงเพชรดา  หมีดเส็น
 
1. นางสาวศิราวรรณ  ชูสุวรรณ
2. นายสนั่น  ทองแผ่น
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนาฎยา   แก้วเมือง
2. เด็กหญิงศศิกานต์   ศรีเพชร
3. เด็กหญิงอุราพร   นามอาสา
 
1. นางดาราพร  พรหมณะ
2. นางโศจิรัตน์  ชูสุวรรณ